NHç~zyØVžŸ÷=ůmíP]Á´ßMñÙ[¬‘º[¹VF ©YN`Ž•û†b&DÔfx¨®Â,ì¼ih@Ðéú^Öp°òwO«¯\ÝÅÀø¨;Ë»{s³·þÚµÞ#}ÂicyœÕm é”ë’2óÌÉy.³‡îör»bZCœ¾~öAÓ–f²]ýqÝgºÜ»7µeH¶Ä‚[}îø"<—Љ F`Ú#U:Š1jðO§úi„^C¾ÎyÅ K&÷uw¸¤¼ÿ+o„´ƒ/l¸aŒ;TÒ»)‚w‹ÒnÁÛ†›ÜÛ¡º€+Aq<)#+ŠÅæ2šóöãctƒA‚¹/klð[mö›P¢Ž Xĵçª5M9ž$再ÕÌþe€IûçamwD¬7Q¨`–(®P*ŽZ†¥ð,Ƙ~®òÿ"ÈÄË3GÝUož÷vÜ.šÍ#Þa.J=«1@NfÒk^*…±m«Ð5©F.³d…ú}Þ;§g÷M…ˉ)¶ÞG5Öß *cÏL¦5m&9 lËËPɪ0q `½rAÆ)Ë×îùžoS·?í.EÆÜ‘ÙE¸ 5i´ËÈåäfy~:+§MX`"Š]¨ 8”,B ¦ì‘ç#¥QþÂÍüHÅ6ä9’+²rç¥~šÍ¿Ak»ßCÕÚjÑ[Û‚Ú®®#U=/(ò¥XW1¨å©Ç º;Òðº È‘¤bËÑû?gÛéÚÓy‚kG”Î"´1… om£§$j¦&BE+Jž¬&æà ÷_½l$ÕlûV‘´²ËhK(kÈÁYóÔÄ£ÔÜF¢,›õí‹E²åìˏ+²×T&ÎÆêÏeµÜ`±hÓªÊÉ#¬r¦€yñ®>hãÕ] wJ±y¶ß¶ßïpËç+U™4ùdrµÏìçž0pEt„†6„bÒ–©)EÓ«€Jrm¨*ÔÒºÔÓOóÀyC5O˜†é! ¢WËOf"mR¢£¯FÇ*ŠUÅnÁ)@ “Zgñ©Ë“šh^ŸÙ»9{_Ð-âÞæ5ÎÓ¹]ÞåŸ^âÖJûQ*§í*PJZ¤ëÑíÊ>E¿¥ùQü¯éÿ/ðéÄSñ~?TñeõR_|–ÿ+ù‘üÿ‡‡?Å÷pÇðèŠ8äÌ¿«ñ?î÷xáƒÅQïF6¿Ö×üŸçGô¿WÁ¸SîûðÛxýd‡ï_­^~¹Å>·ê¾ó¿éðÇB>ú%Žˆcü†ýC‡?ƒß€–š!Š§þG³„Çû“U;ð[ïÁÏÉê¾Ùýl[ócù?7âãû¾8IÃ4G ÖÅÜŸã—ßû;èî?Rú”ß?úÍü5Æ8è¿ÿÙ" /> Vakantiepret in Luxemburg en Ardennen

STIJL BOVEN ALLES
Diegene die al eens zijn vakantie doorbracht in de Luxemburg of Belgische Ardennen kent ze wel. Vliegvissers uitgedost in schitterende neopreen waadpakken, vestjes gevult met de inhoud van een complete hengelsportzaak afgemaakt met een mooie vliegvispet of hoed met daarop een volledige populatie aan nepinsecten geprikt. Vol ontzag ziet u ze gaan met de mooiste en duurste vliegenhengels. Of er ook vis gevangen wordt is eigenlijk niet zo belangrijk. De stijl gaat boven alles.

VISSEN VOOR DE 'GEWONE' MAN
Toch is dit alles niet noodzakelijk om bijvoorbeeld in de rivier de Sure in Luxemburg leuk vis te vangen. Reeds diverse malen bracht ik mijn vakantie in dit gebied door samen met vrouw en kinderen. Een volgepakte auto met speelgoed en andere noodzakelijke attributen voor een geslaagde vakantie ontnemen u dan al snel de kans om een al te uitgebreide visuitrusting mee te nemen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Toch maar een spinhengeltje en een viskoffertje met minimale middelen in een gaatje in de kofferbak gepropt en rijden maar.

VISSEN EN VANGEN
Ik wil hiermee aangeven dat, om leuk vis te vangen in dit gebied, u gerust met slechts een spinhengeltje, dobbertje en een doosje maden op pad kunt gaan. Natuurlijk worden er bepaalde eisen gesteld aan het materiaal. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat u in snel stromende riviertjes als de Sure in Luxemburg of de Ourthe in de Belgische Ardennen, over het algemeen met zeer helder water van doen heeft. De vissen in deze wateren zijn dan ook zeer schuw. Als er ook maar een klein beetje argwaan onstaat houdt de vis het voor gezien. Het is dan ook zaak om met zeer licht materiaal te vissen. Ik gebruik het liefst een klein drijvertje (een rond vel gekleurd bolletje) als dobber omdat dit over het algemeen wat beter zichtbaar is dan een licht pennetje wat al snel in de golven verdwijnt. Vlak onder dit drijvertje zet ik een klein speltwarteltje waar ik een onderlijntje aan monteer wat niet dikker is dan 14/00 mm. Een minimale hoeveelheid aan lood (1 of 2 kleine loodhageltjes is meer dan genoeg) en een zeer klein haakje met daarop wat maden completeren de montage. Zet de loodhageltjes niet te dicht op de haak zodat het aas natuurlijk over de bodem kan 'dwarrelen'. Ik laat minimaal een stuk van 30 cm boven de haak vrij van lood.

VERASSENDE VANGSTEN
Ik weet nog goed dat ik mijn eerste vakantie aan de Sure doorbracht. Zonder al teveel verwachtingen 's avonds op de dag van aankomst nog even met een spinhengeltje naar de waterkant getogen. Stoom opwaards inwerpen en laten drijven maar. Tot mijn grote verassing ving ik in niet minder dan een uurtje tijd 2 barbelen en, na raadpleging van een vissengidsje zo bleek, een stuk of 6 snepen varierend tussen de 40 en 55 cm. Ik sprak tijdens deze kortstondige vissessie een in volledig ornaat uitgedoste vliegvisgoeroe. Deze keek met verbaasde ogen naar de gevangen sneep. Zijn woorden "ik vis hier nu al 6 jaar, maar zo eentje heb ik nog nooit weten te vangen", waren veelzeggend. Met deze betrekkelijk eenvoudige manier van vissen ving ik die vakantie een grote diversiteit aan vissoorten. Vlagzalm, forel, sneep, barbeel en kopvoorn konden meerdere malen de verleiding niet weerstaan. Brengt u dus binnenkort uw vakantie door in de buurt van dit soort water bedenkt dan dat met eenvoudige middelen prima succes is te behalen.